Kitaaba Jaalalaa Pdf Download

Kitaaba Jaalalaa Pdf Download. Web maqaan kitaaba kanaa “burqaa jaalalaa” jedhama. Namoota waliin nagaadhaan jiraadhu 6.

KITAABA IBSA ISLAAMAA 7 YouTube

Sana booda, fuula muraasa banuun xiqqoodhuma hanga barreeffama fuulicharra jiru. Dubbisi, dubbisuu hin dadhabiin 4. Web gorsa jaalalaa dubbisaa* ============ ️jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee.

Web See Full Pdf Download Pdf.

Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa. Dubbisi, dubbisuu hin dadhabiin 4. Web kitaaba qulqulluu, hiikkaa ammayyaa banamaa haaraa, loqoda dhiʼaa.

Namoota Waliin Nagaadhaan Jiraadhu 6.

This browser does not support inline pdfs. Obsi, obsa hin dhabiin 5. Hin gumgumiin, uumaa kee galateeffadhu 3.

Xuraawaan Naannoo Keenya Faaluu Danda’an.

Kitaabota afaan oromoo 445 mata duree isaanii fi maqaa nama barressee waliin. Irranaa 25 beekan gulummaa gaachana dhommoqe asoosama irranaa 26 beekan gulummaa lookoo jaalalaa asoosama irranaa 27 beekan. Hiika jechootaa fi gaaleewwan kitaaba jaalala waaqayyoo keessa jiraadhaa jedhu keessa jiranii.

Saayinsii Naannoo Kitaaba Barattootaa Kutaa 3 60 Balfi Jajjaboowwan Yookiin Dhangala’oowwan Ta’uu Danda’u.

Web maqaan kitaaba kanaa “burqaa jaalalaa” jedhama. Sana booda, fuula muraasa banuun xiqqoodhuma hanga barreeffama fuulicharra jiru. Adeemsa kitaaba kana barreessuu keessatti rakkooleen hagi tokko na mudataniiru kan jedhu barataa caalaa.

Web Kitaaba Isaanii Lammaffaa 'Oromo Folk Tales For A New Generation.with Explanation' Jedhu Kan Aadaa, Mammaaksota Fi Jechamoota Oromoo Afaan Ingiliffaan.

Preview only show first 10 pages with watermark. Obboloota keenya kabajamoo itoophiyaa keessa jirtan. Kitaabni qulqulluun dhugaawwan buʼuuraa kan qabate.